Pedagogisch project

Onze visie

Campus T.I.Sparrendal is een katholieke leefgemeenschap waarin de leerling centraal staat en die zich tot doel stelt via kennis, attituden en waarden de adolescenten in de huidige maatschappij te begeleiden op weg naar hun volwassenheid.

De school wil zijn doel bereiken via de volgende pijlers:

1. Het aanbieden van de katholieke specificiteit en spiritualiteit

Geïnspireerd door het evangelie wil onze school haar leerlingen het geloof in het mysterie van het leven en het geloof in het goede bijbrengen en leren beleven. Er worden kansen geboden om je leven gelovig te duiden en te vieren: gebed, liturgische vieringen (september - Kerstmis - Pasen - juni), godsdienstlessen, ... In een maatschappij waar waarden niet meer zo vanzelfsprekend zijn, willen wij als school de volgende waarden accentueren: eerlijkheid, rechtvaardigheid, waardigheid, respect, verdraagzaamheid.

Onze school wil haar leerlingen leren solidair te zijn met de zwakkeren in onze maatschappij.

2. Het aanbieden van cognitieve vaardigheden en attitudes

Onze school wil op een professionele wijze kennis overbrengen en de leerlingen attitudes bijbrengen:

 • Wij motiveren onze leerlingen in hun studies en sporen hen aan tot een gezonde ambitie en levenshouding.
 • Onze school bereidt haar leerlingen voor op het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt.
 • Naast het aanbieden van een degelijk kennispakket willen wij ook de creativiteit bij onze leerlingen aanwakkeren.
 • Wij brengen onze leerlingen een gezonde studiementaliteit bij. Zij die de arbeidsmarkt instappen, helpen we de gewenste arbeidsattitudes te ontwikkelen via hun stages.
 • Wij leren onze leerlingen zelfstandig werken en brengen hen zelfdiscipline bij.
 • Wij helpen de leerlingen een verantwoorde studie- / beroepskeuze te maken.

3. Het begeleiden van de leerlingen in hun ontwikkeling van adolescent tot volwassene

 • Onze school wil de leerlingen begeleiden in hun groei naar geestelijke en emotionele rijpheid.
 • De school wil oog hebben voor het eigentijdse en de problematiek van de opgroeiende jeugd.
 • De school wil haar leerlingen een positief zelfbeeld voorhouden.
 • De school helpt de leerlingen een vrije keuze te maken in hun handelen en beslissen, zonder hun eigenheid te verliezen, ondanks de maatschappelijke druk.
 • Inzicht krijgen in je eigen mogelijkheden en beperkingen, in je positieve en negatieve eigenschappen. Zo leer je ook anderen waarderen in hun eigenheid. Het opbouwen en onderhouden van relaties begint met zelfkennis.
 • Je gevoelens en meningen onderkennen, deze kunnen uitspreken en je mening weergeven. We willen je leren dat beargumenteren, in dialoog gaan met anderen pas kan, indien je jezelf voldoende kent. Ook vreugde en verdriet kunnen en durven verwoorden, zo leer je omgaan met je gevoelens en die van anderen.
 • Leren ontdekken welke dingen voor jou belangrijk zijn in je leven. De waarden die voor jou van belang zijn, zullen je bewust maken van de beslissingen die je te nemen hebt.
 • Je gelukkig voelen veronderstelt dat je jezelf aanvaardt met je goede en minder goede eigenschappen en dat je respectvol kan omgaan met jezelf.
  De school wil je hiertoe helpen. Jezelf beter leren kennen en rekening houden met de signalen die je lichaam geeft, het vinden van een evenwicht tussen werk, ontspanning, rust en beweging, een correcte zit- en werkhouding aannemen, gezonde voeding, weerbaar worden voor de gevaren van rook-, drugs-, game- en alcoholverslaving, ...
  Ook je mentale gezondheid is hierin zeer belangrijk: leren omgaan met taakbelasting en stressvolle situaties, leren erkennen van eigen problemen én hulp vragen/accepteren

4. Het leren sociaal functioneren in onze hedendaagse maatschappij

 • Onze school is een leefgemeenschap waarin leerlingen en personeelsleden van onze school elkaar ontmoeten. Dit kan niet zonder een aantal leefregels en afspraken, geconcretiseerd in ons schoolreglement. Dit schoolreglement wordt daarom ook strikt toegepast.
  Het bestaan van gezagsverhoudingen erkennen en het belang van gelijkwaardigheid, afspraken en regels respecteren betekent dat je respectvol omgaat met en spreekt over je directie, je leerkrachten, het secretariaatspersoneel, het onderhoudspersoneel en je medeleerlingen. Afspraken zijn er om nagekomen te worden, regels om toegepast te worden.
 • We leren onze jongeren onderlinge verschillen accepteren en hier respectvol en zorgzaam én opbouwend mee omgaan. Onze jongeren moreel bewustzijn meegeven, dat zij gevoelig zijn voor goed en kwaad.
 • Onze school wil haar leerlingen respect bijbrengen voor hun medemens en voor het materiaal dat zij ter beschikking hebben.
 • De school wil onze jongeren positieve omgangsattitudes bijbrengen en duldt onder geen enkel beding negatieve omgangsvormen zoals pesten, vandalisme, ...
 • Onze school wil onze jongeren vormen tot positief kritische mensen met verantwoordelijkheidszin.
 • We nemen ook onze verantwoordelijkheid om de schoolgebouwen, de uitrusting en de materialen met zorg te gebruiken.
 • Milieubewust brengen we eerbied op voor de natuur, waar we verwonderd en bewonderend Gods aanwezigheid ontdekken.
 • Verantwoordelijk voor de taken die je zijn toevertrouwd. in je latere leven moet je verantwoordelijkheden kunnen dragen om in je taak te slagen.