Pestactieplan

Wat is pesten?

 • Plagen is iets anders dan pesten. Plagen gebeurt spontaan, het duurt niet zo lang en is onregelmatig. Humor en aandacht vragen halen vaak de bovenhand. De jongeren plagen vanuit een positie van gelijkwaardigheid: niemand moet het onderspit delven. Plagen is natuurlijk niet altijd leuk, maar nooit bedreigend. Er is geen blijvende psychische of fysieke schade.
 • Bij pesten daarentegen is de dader sterker dan het slachtoffer. Het is steeds dezelfde jongere die verliest. Bij pesten is er sprake van psychische of fysieke schade. Het kan gaan om direct pesten (vernederen, schelden, dreigen, slaan, vernielen,…) of indirect pesten (uitsluiten, roddelen, liegen,…)

Nieuwe vormen van pesten

 • Cyberpesten: gebruik maken van het internet en gsm om slachtoffers vaak anoniem te bestoken.
 • Steaming: afpersen met geweld.
 • Happy Slapping: het filmen van gewelddadige feiten tegenover andere jongeren.

Enkele cijfers

 •  Ongeveer 5% van de jongeren wordt ernstig gepest. Het gaat om 30 000 leerlingen per jaar.
 •  Bijna 4 op 5 jongeren beweert getuige van pesterijen te zijn geweest.
 •  Op een middelbare school situeren de problemen zich met name in het derde en vierde jaar.

Wie is wie?

 • De slachtoffers: het gaat vaak om stille, onzekere, gevoelige jongeren. Zij staan fysiek vaak zwakker of ze kunnen zich verbaal moeilijk verdedigen. Sommige slachtoffers reageren geprikkeld en soms zelfs agressief.
 • De daders zijn vaak impulsief, fysiek sterker en hebben vaak de drang om te overheersen. Zij pesten om aandacht te krijgen of om de eigen onzekerheid te verbergen.
 • De meelopers pesten mee, maar nemen zelf geen initiatief. Deze leerlingen zijn vaak zelf bang om het slachtoffer te worden of proberen aan populariteit te winnen.
 • De verdedigers durven wel eens op te komen voor het slachtoffer. Zij dwingen vaak respect af en hebben invloed op de groep.
 • De buitenstaanders pesten niet, maar doen uit angst niets om de pester(s) te stoppen.

Symptomen

Leraar of ouder, het herkennen van symptomen is erg belangrijk omdat gepeste leerlingen vaak niets durven melden. De volgende symptomen komen vaak voor:

Gepeste leerlingen:

 • Worden vaak als laatste gekozen bij sportactiviteiten;
 • Staan vaak alleen op de speelplaats;
 • Halen vaak mindere resultaten op school of hun schoolprestaties gaan achteruit;
 • Zien er ongelukkig uit;
 • Klagen van buikpijn, hoofdpijn;
 • Hebben weinig of geen vrienden;
 • Worden uitgelachen of onvriendelijk benaderd;
 • Zijn  bang om naar school te gaan;
 • Komen thuis met kapotte kledij, fiets,…
 • Slapen onrustig;
 • Worden nooit uitgenodigd voor feestjes;
 • Zijn gestresst op zondagavond en aan het einde van vakanties;

Pestactieplan

Aanmeldingspunt

Onze school wil pesten aanpakken. Aangezien pestgedrag meestal voorkomt buiten de lessen (tijdens de lokaalwisseling, op de speelplaats,…) wordt het niet altijd opgemerkt door de leraar. Vandaar dat wij het belangrijk vinden dat pestgedrag gemeld wordt.

Melden is niet hetzelfde als klikken. Klikken betekent dat je wilt dat de pester gestraft wordt, melden betekent dat je wilt dat de pester ophoudt. Of je nu zelf gepest wordt, of je bent getuige van pesterijen, meld dit steeds. Je kan terecht bij je klassenleraar of een andere leraar. Zij melden dit altijd aan de leerlingenbegeleider. Je kan de leerlingenbegeleider ook rechtstreeks aanspreken.

Gesprek

 • De leerlingenbegeleider en/of klassenleraar praat met het slachtoffer over zijn gevoelens en vraagt de namen van de pesters. Ook kan de gepeste leerling melden welke leerlingen niet pesten of het zelfs opnemen voor het slachtoffer. Feiten kunnen gemeld worden, maar het is vooral erg belangrijk dat het slachtoffer meldt en kort noteert wat hij voelt en ervaart.
 • De leerlingenbegeleider/klassenleraar brengt de pester (en eventueel de meelopers) en eventuele behulpzame leerlingen bij elkaar. Hij vertegenwoordigt het slachtoffer. Hier legt de leerlingenbegeleider/klassenleraar uit wie zich slecht voelt en waarom dit zo is. Details, feiten en beschuldigingen komen niet aanbod.
 • Het doel van dit gesprek is niet het sanctioneren van de pesters, maar het oplossen van het probleem. De leerlingenbegeleider/klassenleraar maakt duidelijk dat de groep samen verantwoordelijk is voor een beter gevoel bij het slachtoffer.
 • Zowel de ouders van het slachtoffer als de pester(s) worden gecontacteerd. Zij worden op de hoogte gesteld van de gemaakte afspraken. Indien de ouders dit wensen, worden zij uitgenodigd op school voor een informerend gesprek.

Voorstellen

De groep (pesters en behulpzame leerlingen) formuleert voorstellen. Iedereen doet dat in de IK-vorm. Bijvoorbeeld: ik zal hem vanaf nu met rust laten, ik zal hem vanaf nu eerder kiezen voor mijn voetbalploeg,…

Uitvoeren

De groep voert in de volgende week de voorstellen uit.

Evaluatie

Na een week spreekt de leerlingenbegeleider/klassenleraar elke jongere opnieuw, nu apart. Het slachtoffer komt eerst en vertelt hoe die week verlopen is. Als het pesten niet gestopt is, wordt een nieuwe groepsbijeenkomst gepland. Eventueel met een andere samenstelling.

Straffen

Blijvend pestgedrag wordt uiteraard bestraft. Bij herhaaldelijk pestgedrag kan de pester een contract krijgen. Dit contract houdt in dat de pester constant opgevolgd wordt in verband met pesten.

In extreme gevallen, zal een meerdaagse schorsing uitgesproken worden die uiteindelijk kan leiden tot een definitieve schorsing.