Wie is wie?

Wie is wie?

Voor je opleiding zijn vanzelfsprekend in de eerste plaats de leerkrachten verantwoordelijk. In onze school werken echter velen mee om de studie, de administratie en het sociale leven te organiseren. Om een volledig beeld van de organisatie te schetsen, vermelden we iedereen die bij de school betrokken is.

Onze school is tijdens de schooluren bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 089 714638.
Naargelang de informatie die je nodig hebt, kan je terecht bij de volgende mensen:

 • Mevr. Patricia Bollen, directeur
 • Dhr. Frank Deen, pedagogisch adviseur
 • Mevr. A. Vanderfeesten, directiesecretaresse / personeelsverantwoordelijke
 • Mevr. C. Van Ratingen, Technisch Adviseur Coördinator
 • Dhr. B. Leurs, Technisch Adviseur Coördinator
 • Dhr. S. Smits, Mevr. A. Roeland, Mevr. A. Eerdekens, administratie leerlingensecretariaat
 • Mevr. M. Nassen, leerlingenbegeleider
 • Klastitularis van uw zoon/dochter
 • Vakleerkracht van uw zoon/dochter

 

Via het secretariaat kan je altijd een gesprek met hen aanvragen. Misschien is het goed dat je je ouders of begeleiders hierbij betrekt. Ook de directie kan je met raad en daad bjstaan. Geef een seintje! Problemen die de klasgroep aangaan kan je het best signaleren aan je klastitularis.

Je kan steeds terecht in de school voor een afspraak met de directie of met een leerkracht. We vragen je vooraf een afspraak te maken en je daana aan te melden bij de directie of het secretariaat.

Eén van je leerkrachten vervult de taak van klaslera(a)r(es). Bij die leerkracht kan je, in de loop van het schooljaar, altijd terecht met je vragen, je problemen in verband met je studie of persoonlijke situatie.
Een gesprek in volle vertrouwen kan wonderen verrichten. De klaslera(a)r(es) volgt elke leerling van zijn/haar klas van zeer nabij. Hij/zij is ook de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke problemen in de klas.

De Inrichtende Macht is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

De ouderraad wil opbouwend meewerken aan de verbetering van de opvoeding van al de leerlingen op school en thuis.
Zij organiseert allerlei vergaderingen en activiteiten voor de ouders van de leerlingen en ondersteunt allerlei activiteiten op school. De opbrengst hiervan wordt geïnvesteerd in pedagogisch materiaal voor alle leerlingen.

In de schoolraad krijgen de personeelsleden, de leerlingen, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school. De schoolraad geeft advies aan en pleegt overleg met het schoolbestuur over een aantal aangelegenheden.

De cel leerlingenbegeleiding is een structureel samenwerkingsverband tussen de school en het CLB-centrum. De bedoeling ervan is de leerlingbegeleiding in de school samen verder uit te bouwen, zowel preventief als curatief. De cel leerlingenbegeleiding richt zich op een drietal aandachtsvelden:

 • leren en studeren
 • studiekeuzebegeleiding
 • begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling